โครงการให้คำปรึกษาฯ เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้แก่คณะเกษตร กำแพงแสน

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น”

อ่านต่อ

การขอเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายในของ กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเหมาะสม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการซักซ้อมความเข้าใจหมวดค่าใช้จ่ายและการจัดเก็บหลักฐานการเงินภายใต้งานบริการวิชาการ

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรม “วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเบิกจ่ายเงินโครงการ”

หัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินรายได้ของโครงการ และอื่นๆ”
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 28 อเนกประสงค์และการประชุม วิทยาเขตศรีราชา

อ่านต่อ

โครงการ “แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวงเงิน 100,001.00 – 500,000.00 บาท และการเบิกจ่าย”

การเบิกจ่าย” หัวข้อ การเบิกจ่าย วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 1 ห้อง 105 คณะมนุษยศาสตร์

อ่านต่อ

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สำนักงานตรวจสอบภายในร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านต่อ

กิจกรรมเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง จังหวัดตราด ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่จำนวน 703 ไร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542

อ่านต่อ