กิจกรรมขอเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในโครงการพัฒนาวิชาการของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในโครงการพัฒนาวิชาการ ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ ในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE

ประชาสัมพันธ์ โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ ในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๗

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๑

อ่านต่อ

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๗

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจสอบภายในเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ แก่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภายใต้ “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567” สำหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ

อ่านต่อ

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567”

อ่านต่อ

กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่อง การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน” ณ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ