บรรยายให้ความรู้แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการซักซ้อมความเข้าใจหมวดค่าใช้จ่ายและการจัดเก็บหลักฐานการเงินภายใต้งานบริการวิชาการ

อ่านต่อ