การบรรยายให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ แก่บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่ บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร

อ่านต่อ