Thursday, September 29, 2022

กิจกรรม

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สำนักงานตรวจสอบภายในร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สัมมนาผู้บริหารสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กฎหมายและระเบียบการตรวจสอบภายใน

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ


ระเบียบกระทรวงการคลัง


ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ถาม-ตอบ