Saturday, May 18, 2024
  • รับรางวัลประกันคุณภาพจากกรมบัญชีกลาง

กิจกรรม

โครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจสอบภายในเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ แก่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภายใต้ “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567” สำหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ

กฎหมายและระเบียบการตรวจสอบภายใน

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ


ระเบียบกระทรวงการคลัง


ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ถาม-ตอบ


+ เดินทางวันหยุด 19 December 2023

รอพี่ก้อยตอบ