Friday, December 08, 2023

กิจกรรม

โครงการให้คำปรึกษาฯ เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

บรรยายให้ความรู้แก่คณะเกษตร กำแพงแสน

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น”

กฎหมายและระเบียบการตรวจสอบภายใน

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ


ระเบียบกระทรวงการคลัง


ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ถาม-ตอบ