Tuesday, May 24, 2022

กิจกรรม

โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การยืมเงินหมุนเวียนประจำหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ได้จัดโครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 1 : การยืมเงินหมุนเวียนประจำหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประชุมตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และการเรียนการสอนของส่วนงานในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบการตรวจสอบภายใน

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ


ระเบียบกระทรวงการคลัง


ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ถาม-ตอบ