โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การยืมเงินหมุนเวียนประจำหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ได้จัดโครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 1 : การยืมเงินหมุนเวียนประจำหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประชุมตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และการเรียนการสอนของส่วนงานในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง

อ่านต่อ

โครงการการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ: การบริหารและจัดการความเสี่ยง

สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ได้เชิญนายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ เข้าร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ ทราบและเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยง สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ยึดหลักการให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็ง การกำกับติดตามความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน ตรวจสอบรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบผลการดำเนินการ และการจัดทำรายงานขององค์กร ตามหลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาครัฐ

อ่านต่อ