โครงการให้คำปรึกษาฯ เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้แก่คณะเกษตร กำแพงแสน

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น”

อ่านต่อ

การขอเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายในของ กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเหมาะสม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการซักซ้อมความเข้าใจหมวดค่าใช้จ่ายและการจัดเก็บหลักฐานการเงินภายใต้งานบริการวิชาการ

อ่านต่อ