กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ