โครงการฝึกอบรม “วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเบิกจ่ายเงินโครงการ”

หัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินรายได้ของโครงการ และอื่นๆ”
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 28 อเนกประสงค์และการประชุม วิทยาเขตศรีราชา

อ่านต่อ

โครงการ “แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวงเงิน 100,001.00 – 500,000.00 บาท และการเบิกจ่าย”

การเบิกจ่าย” หัวข้อ การเบิกจ่าย วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 1 ห้อง 105 คณะมนุษยศาสตร์

อ่านต่อ

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สำนักงานตรวจสอบภายในร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านต่อ

กิจกรรมเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง จังหวัดตราด ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่จำนวน 703 ไร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542

อ่านต่อ

โครงการสัมมนา เรื่อง “สร้างประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล งานตรวจสอบภายในให้กับองค์กร”

สำนักงานตรวจสอบภายในจัดโครงการฯ เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญวิทยากรทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ร่วมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

อ่านต่อ

โครงการประชุมตรวจเยี่ยมวิทยาเขตศรีราชาของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประชุมตรวจเยี่ยมวิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 เพื่อติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และการเรียนการสอน

อ่านต่อ

โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การยืมเงินหมุนเวียนประจำหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ได้จัดโครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 1 : การยืมเงินหมุนเวียนประจำหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประชุมตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และการเรียนการสอนของส่วนงานในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง

อ่านต่อ

โครงการการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ: การบริหารและจัดการความเสี่ยง

สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ได้เชิญนายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ เข้าร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ ทราบและเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยง สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

อ่านต่อ