โครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจสอบภายในเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ แก่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภายใต้ “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567” สำหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ

อ่านต่อ

กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่อง การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน” ณ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

การบรรยายให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ แก่บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่ บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร

อ่านต่อ

กิจกรรมขอเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในด้านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

โครงการให้คำปรึกษาฯ เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายในของ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้แก่คณะเกษตร กำแพงแสน

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น”

อ่านต่อ

การขอเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายในของ กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเหมาะสม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ