บรรยายให้ความรู้แก่คณะเกษตร กำแพงแสน

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น”

อ่านต่อ

การขอเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายในของ กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเหมาะสม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ