กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่อง การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน” ณ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ