โครงการฝึกอบรม “วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเบิกจ่ายเงินโครงการ”

หัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินรายได้ของโครงการ และอื่นๆ”
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 28 อเนกประสงค์และการประชุม วิทยาเขตศรีราชา

อ่านต่อ

โครงการ “แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวงเงิน 100,001.00 – 500,000.00 บาท และการเบิกจ่าย”

การเบิกจ่าย” หัวข้อ การเบิกจ่าย วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 1 ห้อง 105 คณะมนุษยศาสตร์

อ่านต่อ