โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567”

อ่านต่อ