โครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานตรวจสอบภายในเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดังนี้
๑. รศ.ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา (จากภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) บรรยายเรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ”
๒. คุณพงศ์พงา  เนตรหาญ  (ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน) บรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่และการพัฒนาตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน”
๓. คุณอัจฉรา  เฮียงโฮม  (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน) บรรยายเรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานตรวจสอบภายใน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และการพัฒนาตนเองของการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และการเพิ่มมูลค่าให้งานตรวจสอบภายในส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี มหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็น Digital University ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑๑ คน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ และซักถามข้อสงสัยเรื่องเทคนิคการทำงานและบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของการเป็นผู้ตรวจสอบที่ดี อีกด้วย