รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ยึดหลักการให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็ง การกำกับติดตามความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน ตรวจสอบรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบผลการดำเนินการ และการจัดทำรายงานขององค์กร ตามหลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาครัฐ

อ่านต่อ