โครงการประชุมตรวจเยี่ยมวิทยาเขตศรีราชาของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประชุมตรวจเยี่ยมวิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 เพื่อติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และการเรียนการสอนของส่วนงานในวิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขต ได้แนะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ และได้พาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Academy Thailand : DAT) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี และคณะวิทยาการจัดการ

ภาพการประชุมตรวจเยี่ยมวิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องประชุม 1210 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

ภาพการประชุมตรวจเยี่ยมส่วนงานของวิทยาเขตศรีราชา จำนวน 3 แห่ง

1. สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Academy Thailand : DAT) คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะวิทยาการจัดการ

3. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ