หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง-ว่าด้วยมาตรฐานแล