ติดต่อสำนักงานฯ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 0 2942 8116 สายใน: 4822-29
แฟกซ์: 0 2942 8164
E-mail: psd.oia@ku.ac.th
www.ia.psd.ku.ac.th


แผนที่