การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ตารางการทำงานของบุคลากร on-site และ from Home และช่องทางติดต่อบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

อ่านต่อ

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

อ่านต่อ

แผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ 2565

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (อังกฤษ: Clean Development Mechanism – CDM) หรือย่อว่า กลไกซีดีเอ็ม เป็นระบบการจัดการอย่างหนึ่งในพิธีสารเกียวโต ซึ่งอนุญาตให้ประเทศอุตสาหกรรมที่ให้คำมั่นสัญญาในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปลงทุนในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนาแทนซึ่งจะถูกกว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการคาร์บอนเครดิตนี้ประสบผลสำเร็จคือการที่จะต้องมีแรงจูงใจเป็นผลตอบแทน

อ่านต่อ