ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7)

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยการพัสดุ-2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่7