การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน-นักศึกษา-ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ