ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวลภิตา อัคนิทัต

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2533 – 2545


นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2545 – 2563


นางอัจฉรา เฮียงโฮม

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ 2564 – ปัจจุบัน