โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๗

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจสอบภายในเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ แก่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภายใต้ “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567” สำหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ

อ่านต่อ

กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่อง การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน” ณ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ