Thursday, July 07, 2022

กิจกรรม

สัมมนาผู้บริหารสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง จังหวัดตราด ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่จำนวน 703 ไร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542

กฎหมายและระเบียบการตรวจสอบภายใน

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ


ระเบียบกระทรวงการคลัง


ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ถาม-ตอบ