การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ตารางการทำงานของบุคลากร on-site และ from Home และช่องทางติดต่อบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

อ่านต่อ