หน้าแรก ความเป็นมา โครงสร้าง บุคลากร มาตรฐาน จริยธรรม  

  มาตรฐาน
1.  มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ฉบับ พ.ศ. 2554
2.  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2554
   
   
   
 
 
 
   
 
สำนักงานตรวจสอบภายใน มก.
50 งามวงศ์วาน  จตุจักร กรุงเทพ 10900
Email contact :: rsk@ku.ac.th