หน้าแรก แนะนำหน่วยงาน โครงสร้าง บุคลากร มาตรฐาน จริยธรรม  
Main menu
 
 
     
     
   ความเป็นมา

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2524 ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.  เมื่อวันที่17 สิงหาคม พ.ศ.2519 ที่ให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตำแหน่งอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยในระยะแรกมีชื่อเรียกหน่วยงานว่าหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชีเพียงอย่างเดียว ต่อมางานตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุม ถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ และการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการโดยมุ่งเน้นการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแนะนำ

จึงมีภาระงานหลายด้าน อาทิ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยฯจึงยกระดับหน่วยงานเป็นสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากองและขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2549และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น8 อาคารสารนิเทศ50ปี

 
   วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ ( Vision )
เป็นผู้นำด้านงานตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐานสากล คงไว้ซึ่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
ตรวจสอบและประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกระบวนการมาตรฐานสากล และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

วัตถุประสงค์ ( Objective )
1. เป็นสำนักงานที่ให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาอย่างอิสระ ด้วยความเที่ยงธรรม
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม

 
   ที่ตั้งสำนักงาน


 
   แผนที่


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สำนักงานตรวจสอบภายใน มก.
50 งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Email contact :: rsk@ku.ac.th