หน้าแรก ความเป็นมา โครงสร้าง บุคลากร มาตรฐาน จริยธรรม  

  จรรยาบรรณ
    ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics )
 
 
 
   
 
สำนักงานตรวจสอบภายใน มก.
50 งามวงศ์วาน  จตุจักร กรุงเทพ 10900
Email contact :: rsk@ku.ac.th