บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน...
  
หน้าแรก ความเป็นมา โครงสร้าง บุคลากร มาตรฐาน จริยธรรม  

ลำดับที่
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1
นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
2
นางอัจฉรา เฮียงโฮม รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
3
นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ นักตรวจสอบภายใน
4
นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล นักตรวจสอบภายใน
5
นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร นักตรวจสอบภายใน
6
นางวรรณธนา บุญมี นักตรวจสอบภายใน
7
นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ นักตรวจสอบภายใน
8
นางสาวยุพิน อ่ำเมือง นักตรวจสอบภายใน
9
นางสาวภิญลดา หวังแก้ว นักตรวจสอบภายใน
10
นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว นักตรวจสอบภายใน
11
นางสาวธนกร โรจนวัฒวุฒิ นักตรวจสอบภายใน
12
นางทัศรียา มลมิตร ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
       
       
 
 
 
   
 
สำนักงานตรวจสอบภายใน มก.
50 งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Email contact :: rsk@ku.ac.th