ผลงานทางวิชาการ
  
หน้าแรก แนะนำหน่วยงาน โครงสร้าง บุคลากร About us
 
   
   
ผลงานวิจัย
  ผลงานวิจัย เรื่อง ระบบการควบคุมภายใน
 
คู่มือ
  คู่มือ การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)
  คู่มือ การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้ในระบบบัญชีหน่วยงานย่อย
  คู่มือ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำหรับผู้บริหารศูนย์หนังสือ
  คู่มือ การวางระบบบัญชีสำันักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ผลงานแปล
  การแปลกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร Enterprise Fisk Management Framework
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
  เอกสารประกอบการบรรยาย "การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และการนำทฤษฏีสู่การปฏิบัต
  เอกสารการบรรยาย การควบคุมภายใน COSO
  เอกสารการบรรยาย "การตรวจสอบภายในความครบถ้วน ถูกต้อง ของเงินรายได้ ในระบบบัญชีสากล"
  เอกสารการบรรยาย "การตรวจสอบภาคสนาม" "การจัดทำกระดาษทำการ" "การจัดทำรายงานการตรวจสอบและการติดตามผล"
   
   
       
 
   
 
© Copy right 2009 :: สำนักงานตรวจสอบภายใน
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900