ลิงค์ที่น่าสนใจ...
  
หน้าแรก แนะนำหน่วยงาน โครงสร้าง บุคลากร About us
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 กรมประชาสัมพันธ์
 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาตินักข่าวกรองแห่งชาติ
 สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
    และสังคมแห่งชาติ

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 สำนักรับรองมาตรฐานและ
   ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)

 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
   นิทรรศการ (องค์กรมหาชน)

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

กรมบัญชีกลาง
 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 กรมสรรพสามิต
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 กรมธนารักษ์
กรมศุลกากรวกรองแห่งชาติ
 กรมสรรพากร
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
   กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน)

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ
 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 กองบัญชาการทหารสูงสุด
 กองทัพเรือ
 กรมราชองครักษ์
 กองทัพบก
 กองทัพอากาศ
 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงพาณิชย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 กรมการค้าภายใน
 กรมการค้าต่างประเทศ
 กรมการประกันภัย
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 กรมส่งเสริมการส่งออก
 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 สถาบันการพลศึกษา


กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
   และความมั่นคงของมนุษย์

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)


 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กรมชลประทาน
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กรมประมง
 กรมปศุสัตว์
 กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง
กรรมการข้าว

กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 กรมการขนส่งทางบก
 กรมการขนส่งทางอากาศ
 กรมทางหลวง
 กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร


 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรมควบคุมมลพิษ
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 กรมทรัพยากรธรณี
 กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 กรมป่าไม้


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 กรมธุรกิจพลังงาน
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน)

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 กรมการปกครอง
 กรมการพัฒนาชุมชน
 กรมที่ดิน
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 กรมคุมประพฤติกรมคุมประพฤติ
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 กรมราชทัณฑ์
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 สำนักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม
 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 กรมการศาสนา
 กรมศิลปากร
 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 สำนักงานพัฒนานิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประพฤติ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กรมการแพทย์
 กรมควบคุมโรค
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรมสุขภาพจิต
 กรมอนามัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย


The Institute of Internal Auditors ( IIA ) Deloitte
  The Institute of Internal Auditors ( IIA )
  Deloitte

   

 
 
 
   
 
© Copy right 2009 :: สำนักงานตรวจสอบภายใน
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
Email contact :: rsk@ku.ac.th