หน้าแรก แนะนำหน่วยงาน โครงสร้าง บุคลากร About us
Main menu
 
 
     
/tr>
     คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
       
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 235/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำ คณะวนศาสตร์ ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560   Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 142/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำ สำนักหอสมุด กำแพงแสน ณ  วันที่ 26 มกราคม 2560   Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3332/2559 เรื่อง ให้พ้นจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำ สำนักทะเบียนและประมวลผล ณ  วันที่ 29 ธันวาคม 2559   Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3178/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักหอสมุด กำแพงแสน ณ  วันที่ 14 ธันวาคม 2559   Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3168/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ณ  วันที่ 13 ธันวาคม 2559   Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2985/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ณ  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559   Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2259/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ  วันที่ 1 กันยายน 2559   Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2181/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ณ  วันที่ 24 สิงหาคม์ 2559   Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 492/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะวนศาสตร์ ณ  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559    Link    
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 393 /2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559    Link    
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 22 /2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ  วันที่ 6 มกราคม 2559         Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3430 /2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558    Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3253 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558     Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2932 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สำนัก สถาบัน เพิ่มเติม ณ  วันที่ 7 ตุลาคม 2558         Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2878 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สำนัก สถาบัน เพิ่มเติม ณ  วันที่ 2 ตุลาคม 2558         Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2833 /2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิทยาศาสตร์ ณ  วันที่ 28 กันยายน 2558     Link
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถาบัน สำนัก ณ  วันที่ 18 กันยายน 2558      Link
       
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2376 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ  วันที่ 19 สิงหาคม 2557      Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2332/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะเกษตร (เพิ่มเติม) ณ  วันที่ 15 สิงหาคม 2557     Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2324 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตกำแพงแสน) ณ  วันที่ 15 สิงหาคม 2557     Link
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3020 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ณ  วันที่ 26 กันยายน 2556     Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2960/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพิ่มเติม

ณ  วันที่ 19 กันยายน 2556     Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่2956 /2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ณ  วันที่ 19 กันยายน 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2919/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะสังคมศาสตร์

ณ  วันที่ 18 กันยายน 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2809/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ณ  วันที่ 9 กันยายน2556     Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2808/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2807/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556     Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่2806 /2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักวิทยาเขตกำแพงแสน

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่2805 /2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักหอสมุด กำแพงแสน

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่2804 /2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักส่ิงเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2803/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556       Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2802/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556       Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2801/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2800/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักอธิการบดี

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2799/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2798/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำส่งเสริมและฝึกอบรม

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2797/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักบริการคอมพิิวเตอร์

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556       Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2796/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556       Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2795 /2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักหอสมุด

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2794/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันวิทยาการชั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2790/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์ค้นคว้าและพัฒนพืชศาสตร์

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2789/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่2788 /2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2787/2556 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ณ  วันที่ 9 กันยายน 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2786/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ  วันที่9 กันยายน 2556         Link

       
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2309/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะเกษตร

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2310/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2311/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะบริหารธุรกิจ

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2312/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะประมง

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2313/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะมนุษย์ศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2314/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิทยาศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2315/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2316/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวนศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2317/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะศึกษาศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2318/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะเศรษฐศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2319/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2320/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะสังคมศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2321/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2322/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะอุตสาหกรรมศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2323/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะสิ่งแวดล้อม

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2324/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะบัณฑิตวิทยาลัย

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2325/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556     Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2326/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2327/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2328/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2329/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันอิทรีย์จันทรสถิตย์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556     Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2330/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2331/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักหอสมุด

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556       Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2332/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2333/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556     Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2334/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556       Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2335/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556       Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2336/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักงานอธิการบดี

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2337/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556      Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2338/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะเกษตร กำแพงแสน

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2339/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2340/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2341/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2342/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2343/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตกำแพงแสน)

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2344/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเสน

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556        Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2345/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณสัตว์

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2346/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2347/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักหอสมุด กำแพงแสน

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2348/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักวิทยาเขต กำแพงแสน

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2349/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2350/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2351/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2352/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิทยาการจัดการ

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2353/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2354/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2355/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2356/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556         Link

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3331/2555 ยกเลิกการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สำนัก

ณ  วันที่ 2 ตุลาคม 2555  Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1173/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ณ  วันที่ 3 พฤษภาคม 2554     Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 772/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคณะวนศาสตร์

ณ  วันที่ 21 มีนาคม 2554        Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 93/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ณ  วันที่ 17 มกราคม 2554       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 4663/2553 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา

ณ  วันที่ 8   ธันวาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 4662/2553 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน สำนักหอสมุด

ณ  วันที่ 8   ธันวาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 4661/2553 เรื่อง  ให้พ้นจากผู้ตรวจสอบภายในสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

ณ  วันที่ 8   ธันวาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 4660/2553 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี

ณ  วันที่ 8   ธันวาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 4659/2553 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ณ  วันที่ 8   ธันวาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 4658/2553 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะมนุษยศาสตร์

ณ  วันที่ 8   ธันวาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3516/2553 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  ศรีราชา

ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3277/2553 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  ระดับคณะ  สถาบัน  สำนัก

ณ  วันที่ 10 สิงหาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3087/2553 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์

ณ  วันที่ 23  กรกฎาคม 2553     Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3086/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะศึกษาศาสตร์

ณ  วันที่ 23  กรกฎาคม 2553     Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3085/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ณ  วันที่ 23  กรกฎาคม 2553     Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3018/2553 เรื่อง ขอพ้นจากผู้ตรวจสอบภายใน

ณ  วันที่ 14  กรกฎาคม 2553     Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3017/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ณ  วันที่ 14  กรกฎาคม 2553     Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2975/2553 เรื่อง ขอพ้นจากผู้ตรวจสอบภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์

ณ  วันที่ 8  กรกฎาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2966/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล

ณ  วันที่ 8  กรกฎาคม 2553       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 4673/ 2552 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  ระดับคณะ  สถาบัน  สำนัก

ณ  วันที่ 7 สิงหาคม 2552         Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 4630/ 2552 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  ระดับคณะ  สถาบัน  สำนัก

ณ  วันที่ 3 สิงหาคม 2552         Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2111/ 2552 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  ระดับคณะ  สถาบัน  สำนัก

ณ  วันที่ 22 มิถุนายน 2552       Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1640/ 2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  ระดับคณะ  สถาบัน  สำนัก

ณ  วันที่ 18 พฤษภาคม 2552    Link

   คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2281/ 2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  ระดับคณะ  สถาบัน  สำนัก

ณ  วันที่ 18 กรกฏาคม 2550     Link

       
 
 
 
   
 
© Copy right 2009 :: สำนักงานตรวจสอบภายใน
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900