หน้าแรก ความเป็นมา โครงสร้าง บุคลากร มาตรฐาน จริยธรรม ผลงานทางวิชาการ    
Main menu
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
Shopping Risks

    

สำนักงานมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

 
   ข่าวและกิจกรรม
 

ข่าวด่วน

 
     
     
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     
กระดาษทำการตรวจสอบเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการตรวจสอบการเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แบบสอบถามการควบคุมภายในเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     
  นโยบายและแผนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     
  เชิญเข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ของคณะ สถาบัน สำนัก"
     
  แผนตรวจสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐
     
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถาบัน สำนัก
     
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถานบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
     
  กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว.66
  เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่