สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
State Internal Auditors Association
     
 คณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ      
 
 ข้อบังคับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ    พ.ศ. 2552 
 
 เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง " การสร้างความโปร่งใสในองค์กรโดยผู้ตรวจสอบภายใน "
                                       เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553   ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
   เรื่อง ตรวจพบทุจริตในองค์กรได้อย่างไร โดย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส   รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
   เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
โดย นา่งวิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ และ นางดวงพร หมื่นนุช