รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ดำรงตำแหน่ง
1
นางทัศนีย์ ไตรอรุณ
นายกสมาคม
2
นางถนอมศรี สุวรรณภักดี
อุปนายก คนที่1
3
นางสุวรรณี กาญจนวิบูลย์
อุปนายก คนที่2
4
นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์
กรรมการ
5
นางอรุณ เรืองสอาด
กรรมการ
6
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช
กรรมการ
7
นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
กรรมการ
8
นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต
กรรมการ
9
นางชยณี มัจฉาเดช
กรรมการ
10
นางอัจฉรา เฮียงโฮม
กรรมการ
11
นายภิญโญ อินทรภักดิ์
กรรมการ
12
นางศศลักษณ์ ลำเจียก
ประชาสัมพันธ์
13
นางกนกพร ธรรมวนิช
ปฏิคม
14
นางอมร ธนูบรรพ์
นายทะเบียน
15
นางสาวจงดี หมายดี
เหรัญญิก
16
นางสาวจุฑานันท์ เทศทวี
กรรมการและเลขานุการ