ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
ว่าด้วยการเร่งรัด-ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือ-เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต-พ.ศ.-2546