โครงการให้คำปรึกษาฯ เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

กิจกรรม

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ