โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การยืมเงินหมุนเวียนประจำหน่วยงาน

กิจกรรม

สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ได้จัดโครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 1 : การยืมเงินหมุนเวียนประจำหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.