โครงการฝึกอบรม “วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเบิกจ่ายเงินโครงการ”

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม “วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเบิกจ่ายเงินโครงการ”
หัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินรายได้ของโครงการ และอื่นๆ”
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 28 อเนกประสงค์และการประชุม วิทยาเขตศรีราชา