โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๗

กิจกรรม

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๗ ให้แก่บุคลากรประจำสำนักงาน ภายใต้หัวข้อ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในจากผู้มีประสบการณ์ (Ticit Knowledge)” และ “การถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่ไปอบรม และการให้คำปรึกษา (Explicit Knowledge)” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กล่าวเปิดโครงการนี้ด้วย