โครงการการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ: การบริหารและจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม

โครงการการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การบริหารและจัดการความเสี่ยง

สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ได้เชิญนายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ เข้าร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ ทราบและเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยง สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 9 สำนักงานพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ช่วงเวลา : 09.00 – 13.00 น.