แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๑

กิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา คุณชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ หัวหน้างานบริหาร และคุณสุชาดา ตันโชติกุล หัวหน้างานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบกระเช้า แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๑ โดยมี รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน