หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

กฎหมายและระเบียบการตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอ