หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

กฎหมายและระเบียบการตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์งานตรวจสอบภายในภาครัฐ-ฉบับ-๓