หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

กฎหมายและระเบียบการตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอ1