ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
ว่าด้วยการพัสดุ-2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติม