ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6)

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
25536