ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การถวายพานพุ่มดอกไม้สดของหน่วยงานต่าง ๆ การกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล การฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล การบรรเลงเพลงของวงดนตรี KU Wind Symphony นิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์