ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน