บุคลากร

คุณพงศ์พงา เนตรหาญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งวิชาการ : นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
วุฒิบัตร : CPGIA
เบอร์ติดต่อ : 644821
Email : psdppn@ku.ac.th


นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหาร
ตำแหน่งวิชาการ : นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร : CPIAT
เบอร์ติดต่อ : 644827
Email : psdcwsv@ku.ac.th


นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบ
ตำแหน่งวิชาการ : นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิบัตร : CGIA
เบอร์ติดต่อ : 644828
Email : psdsdt@ku.ac.th


นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วุฒิบัตร : CPIAT
เบอร์ติดต่อ : 644829
Email : psdcnl@ku.ac.th


นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตร : CPIAT
บอร์ติดต่อ : 644825
Email : psdktt@ku.ac.th


นางสาวภิญลดา หวังแก้ว

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 644822
Email : psdpld@ku.ac.th


นางสาวยุพิน อ่ำเมือง

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การบัญชี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 644824
Email : psdypam@ku.ac.th


นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 644823
Email : psdopr@ku.ac.th


นางสาววรัญญา ปราณสุข

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บช.ม (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 684823
Email : waranya.pr@ku.th


นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 644823
Email : psdppr@ku.ac.th


นางทัศรียา มลมิตร

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา : ปวช.พาณิชยการมิตรภาพ
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 644822
Email : psdtym@ku.ac.th