บรรยายให้ความรู้แก่คณะเกษตร กำแพงแสน

กิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ บรรยายให้ความรู้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน โดยวิทยากรบรรยาย คุณอัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน คุณพงศ์พงา เนตรหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ และคุณสุชาดา ตันโชติกุล นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” และ “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น” ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าฟังบรรยาย จำนวน ๕๐ คน